Højrupvej 153, Herslev 7000 Fredericia
Vedtægter

 

Vedtægter for Herslev Idrætsforening

 

§ 1 Navn:

Herslev Idrætsforening, signeret HIF

§ 2 Hjemstedskommune

Fredericia Kommune, Herslev, 7000 Fredericia

§ 3 Formål

Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel

§ 4 Tilknytning

Den til enhver tid siddende bestyrelse bestemmer hvilke organisationer foreningen skal være medlem af

§ 5 Medlemmer

Stk. 1: Foreningens medlemmer er aktive. Anmodning om medlemsskab kan stiles til bestyrelsen

Stk. 2: Alle nye medlemmer kan få udleveret et eksemplar af foreningens vedtægter

§ 6: Bestyrelse

Stk. 1: Bestyrelsen vælges på den ordinær generalforsamling blandt medlemmerne og kan være på enten 5,7 eller 9 medlemmer

Stk. 2: Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, dog således, at der skiftevis afgår enten 2,3,4 eller 3,4,5 - afhængigt af bestyrelsens størrelse - hvert år

Stk. 3: Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer samt sekretær

Stk. 4: Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Afstemningen sker ved relativ stemmeflerhed.

           Ved valg af formand finder der dog lodtrækning sted, såfremt der opstår stemmelighed

Stk. 5: Flertallet af bestyrelsen kan forlange, at der afholdes bestyrelsesmøde inden 3 dage efter, at det skriftligt har anmodet formanden herom

Stk. 6: Bestyrelsen laver referater af alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger

§ 7: Generalforsamlingen:

Stk. 1: Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år snarest muligt efter regnskabets afslutning, og skal finde sted inden udgangen af februar måned

Stk. 2: Alle medlemmer af foreningen har adgang til generalforsamlingen. Alle medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret. Hver af de stemmeberettigede har én stemme

Stk. 3: Generalforsamlingen varsles, efter bestyrelsens valg, ved avertering senest 10 dage før generalforsamlingen

           Den ordinære generalforsamling har mindst følgende dagsorden:

                      1, Valg af dirigent samt 1 stemmetæller

                      2. Beretning

                      3, Regnskab

                      4. Indkomne forslag

                      5. Valg af bestyelsesmedlemmer samt 2 suppleanter

                      6. Valg af revisor samt 1 suppleant

                      7. Eventuelt

Stk.  4: Forslag til dagsordenens punkt 4 "Indkomne forslag", skal være bestyelsesformanden i hænde senest ugedagen før generalforsamlingen holdes

Stk.  5; Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset deltagerantal. Afstemningsresultatet afgøres ved simpel stemmeflerhed og afstemningen kan, hvis der herom ønskes, være skriftlig

             Optællingen foretages af den valgte stemmetæller samt et medlem af bestyrelsen

§ 8: Ekstraordinær generalforsamling:

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen når bestyrelsen finder grund dertil, eller senest 15 dage efter, at mindst 1/5 (en femtedel) af medlemmerne skriftligt har anmodet herom.

           Dog kan generalforsamlingen også vedtage en ekstraordinær generalforsamling

Stk. 2: Indkaldelse med angivelse af dagsorden sker i henhold til bestemmelser om indkaldelse til ordiær generalforsamling.

            Varslet kan dog, hvis bestyrelsen skønner det nødvendigt, afkortes - dog altid med mindst 5 dages varsel

§ 9 Foreningens regnskab:

Stk. 1: Foreningens regnskab går fra og med den 1. januar til og med den 31. december

Stk. 2: Regnskabet skal altid vise foreningens sande økonomiske stilling. Bestyrelsen er ansvarlig for regnskabets rigtige aflæggelse og sørger for, at det senest 14 dage før generalforsamlingen afleveres til revision

§ 10: Kassererens kompetence:

 Kassereren må, uden øvrige bestyelsesmedlemmers samtykke, modtage og kvittere for de til foreningen indkomne midler, ligesom kassereren må betale løbende udgifter

§ 11 Revision:

Stk. 1: Revisionen skal nøje gennemgå regnskabsføringen samt det færdige regnskab

            Revisionen er berettiget til at få forelagt alt ønsket regnskabsmateriale samt foreningens medlemsliste

Stk. 2: Regnskabet afleveres igen til kassereren i revideret stand senest 4 hverdage før den ordinære generalforsamling

§ 12 Kontingent:

 Kontingent for de forskellige idrætsgrene og aldersgrupper fastsættes af bestyrelsen

§ 13 Udelukkelse:

 Bestyrelsen har ret til at slette medlemmer, der direkte skader foreningen. Foreningen er ikke pligtig til at godtgøre sådanne medlemmers kontingent.

 Dog kan en sådan udelukkelse indankes for den ordinære generalforsamling. Medlemmer kan igen optages hvis 2/3 (to trediedele) af de afgivne stemmer er i det udelukkede medlems favør

§ 14 Ændring af vedtægter:

Stk. 1: Ændringer og tilføjelser til vedtægter kræver, at flertallet af de afgivne stemmer på generalforsamlingen er afgivet til fordel for forslagene.

Stk. 2: Ændringsforslag skal stå på generalforsamlingens dagsorden som et selvstændigt punkt

§ 15 Opløsning:

Stk. 1: Foreningen kan ikke opløses hvis mindst 15 medlemmer ønsker den bestående

Stk. 2: Ved en eventuel opløsning af foreningen, tager generalforsamlingen bestemmelse om foreningens eventuelle midler

§ 16 Fanen:

Foreningens fane opbevares i klubhuset

§ 17 Love:

 Eventuelle problemer, der ikke dækkes af ovennævnte love, afgøres af generalforsamlingen


Således vedtaget på generalforsamlingen den 17. februar 2014

Alle tidligere love annuleres herved

Herslev Idrætsforening